Mesafeli Satış Sözleşmesi
 TARAFLAR


 SATICI: AYSE RODOSLU 
(Bu sözleşmede AYSE RODOSLU olarak tanımlanacaktır.) 

ADRES: Yakupbey Sokak Gulistan Apartmani 5/ C Etiler Istanbul
E-MAİL: 
WEB ADRESİ: www.ayserodoslu.com 

 TÜKETİCİ: .........................
(Bu sözleşmede Müşteri olarak tanımlanacaktır.) 

ADRES: ......................... 
TELEFON: ......................... 
FAKS: ......................... 
E-MAİL: ......................... 
WEB ADRESİ: ......................... 

Müşteri sözleşmenin konusu olan ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet - elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. 
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Ayse Rodoslu’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ayse Rodoslu ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanıp Ayse Rodoslu’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Ayse Rodoslu ile MÜŞTERİ arasında: Ayse Rodoslu’ya ait www.ayserodoslu.com internet adresinden elektronik ortamda MÜŞTERİ ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan alışverişleri ve malın MÜŞTERİ’ye teslimi veya ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri, İş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET 
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi adedi, satış bedeli ve ödeme şekli www.ayserodoslu.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada ve aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler .../.../... tarihine kadar geçerlidir. 

Mal / Ürün/Hizmet Türü: ......................... 
Marka/Model/Renk: ......................... 
Adedi: ......................... 
Ödeme Şekli ve Planı: ......................... 
Tüm Vergiler Dahil Peşin Satış Fiyatı: ......................... 
Peşinat Tutarı: ......................... 
Vadeye Göre Faiz İle Birlikte Ödenecek Toplam Satış Fiyatı: ......................... 
Faiz miktarı: ......................... 
Faizin hesaplandığı yıllık oran: ......................... 
Kargo Ücreti: ......................... 
Teslimat Adresi: ......................... 
Teslim Edilecek Kişi: ......................... 
Fatura Adresi: ......................... 

ÖDEME 
MÜŞTERİ; www.ayserodoslu.com alan adlı internet sitesinden sipariş ettiği mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedellerini AYSE RODOSLU’nun TR82 0006 2001 6010 0006 6394 26 iban numaralı hesabına havale, EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir. 

MÜŞTERİ, peşin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

Müşteri'nin banka havalesi veya EFT yoluyla ödeme yapmayı seçtiği siparişlerde 1 hafta içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda Ayse Rodoslu’nın siparişi iptal etme hakkı doğar. 

İşbu sözleşme her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Borcun ifa edileceği gün taraflarca tâyin edilmiş veya muhafaza edilen bir hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş ise, işbu günün dolmasıyla Müşteri mütemerrit olacaktır. Müşterinin/borçlunun temerrüdü durumunda ise, AYSE RODOSLU’ya BK. Md. 106 ile tanınan seçimlik haklar sunlardır: Müşteri mütemerrit olduğu takdirde, AYSE RODOSLU borcun ifası için münasip bir mehil tayin edip mütemerrit MÜŞTERİ’ye bildirir ve bu mehil zarfında borç ifa edilmezse AYSE RODOSLU aşağıda belirtilen seçimlik haklarından birisini kullanılabilir. Şöyle ki; AYSE RODOSLU ya aynen ifa ve buna ek olarak gecikme tazminatı ister ya da bundan vazgeçerek borcun yerine getirilmemesinden doğan zararını ister yahut sözleşmeyi derhal feshederek bundan doğan olumsuz zararını dava yoluyla isteyebilir. BK.nun 107. maddesinin 3.üncü bendine göre de sözleşmede edimin belirli bir vadede veya süre içinde ifası gerektiği öngörülmüş ise 106. maddede yazılı mehil tayinine gerek bulunmamaktadır.

GARANTİ ŞARTLARI 
www.ayserodoslu.com adlı internet sitesinde satışa sunulan ürünler garanti belgesinde belirtilen firmaların ve yetkili servislerin garantisi altındadır. AYSE RODOSLU www.ayserodoslu.com'da satışa sunulan tüm ürünler garanti belgesi ile birlikte MÜŞTERİ’lere iletmektedir. Aksi belirtilmediği sürece ürünlerin garanti süresi 2 yıldır. Yetkili servis dışında gerçekleştirilen tamir ve/veya bakım işlemleri sonucu meydana gelen hasarlar garanti kapsamı dışındadır. www.ayserodoslu.com adlı internet sitesinden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

TESLİMAT 

AYSE RODOSLU’un satışa sunduğu mal veya hizmetin MÜŞTERİ tarafından sipariş edilmesi ve söz konusu mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedelinin MÜŞTERİ tarafından AYSE RODOSLU’nın havuz hesabına yatırılması halinde, AYSE RODOSLU satın alınan ürünü/ürünleri MÜŞTERİ’ye teslim etmekle mükelleftir. 
AYSE RODOSLU’nun satışa sunduğu mal veya hizmetin MÜŞTERİ’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin imzalı nüshasının AYSE RODOSLU’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİnin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. 
Teslimat; stokun müsait olması ve mal veya hizmet bedelinin www.ayserodoslu.com havuz hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu mal/hizmet yasal otuz günlük süre ve bu süreye ek olarak durumun gereklerine göre kullanılacak on günlük ek süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süreler içinde MÜŞTERİ’ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 
MÜŞTERİ tarafından herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, AYSE RODOSLU mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

 Sözleşme konusu mal/hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden AYSE RODOSLU sorumlu tutulamaz. 

Sözleşme konusu mal/hizmetin MÜŞTERİ'ye teslimi aşamasında dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen mal/hizmetin MÜŞTERİ'ye teslim edilememesinden ötürü AYSE RODOSLU’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

TESLİMAT MASRAFLARI 
MÜŞTERİnin; www.ayserodoslu.com alan adlı internet sitesinden sipariş verdiği mal ve hizmetlerin teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir. Kapıdan ödeme seçeneği ile yapılan satışlarda, kargo ücreti ve tahsilat giderleri sipariş esnasında MÜŞTERİ’den tahsil edilir. Havale, kredi kartı ya da EFT ödeme sistemi ile yapılan satışlarda MÜŞTERİ kargo ücretini taşıyıcı firmaya ürünü teslim alırken peşin olarak ödemeyi kabul eder. Kargo taşıma bedelleri taşıyıcı firmanın liste fiyatları geçerli olacaktır ve her ürünün desi ve ağırlığına göre değişkenlik gösterir. AYSE RODOSLU dilediği zaman kargo ücretleri ile ilgili kampanya yapabilir.

MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI 
MÜŞTERİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya ürün bedeli, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli MÜŞTERİye aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, sipariş üzerine özel olarak yapılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü üründe cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MÜŞTERİ, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİye aittir.  
Mal/hizmetin tesliminden sonra MÜŞTERİye ait kredi kartının MÜŞTERİnin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini AYSE RODOSLU’ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde teslimat giderleri MÜŞTERİye ait olmak üzere AYSE RODOSLU’ya geri göndermekle yükümlüdür. 
Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi MÜŞTERİnin siparişte kullandığı Kredi Kartını ve kimlik (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürünü teslim eder. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde MÜŞTERİ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise MÜŞTERİye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. MÜŞTERİ üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aramadığı takdirde teslimat aynı adrese MÜŞTERİ tarafından karşılanacak ücret karşılığı gerçekleştirilir. 
Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı AYSE RODOSLU’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 
Onsekiz yaşından küçük kişiler www.ayserodoslu.com. adresinden alış-veriş yapamaz.. www.ayserodoslu.com üzerinden alışveriş yapabilmek için en az onsekiz yaşında olmak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin teyidi MÜŞTERİ'nin onsekiz yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir. 
Tüm iletişim ücretleri MÜŞTERİye aittir. MÜŞTERİ bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 

AYSE RODOSLU’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

AYSE RODOSLU, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 
AYSE RODOSLU, MÜŞTERİ’nin kişisel ve kredi kartı bilgilerini TC. Kanun ve Yönetmeliklerine, genel ahlak ve toplumsal kurallarına aykırı bir şekilde kullanmamayı, hukuki işlemler haricinde 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin onay vermesi hali dışında MÜŞTERİ’nin üyelik bilgileri ile kişisel bilgilerine, KISMET BY MİLKA dışında bir başka üye veya kullanıcı ulaşamaz ve değiştiremez. Ancak bu bilgiler, www.ayserodoslu.com internet sitesinin kendi bünyesinde, MÜŞTERİ profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir. 
AYSE RODOSLU MÜŞTERİlerin www.ayserodoslu.com internet sitesinden yaptıkları alışveriş esnasında sanal ortamda bıraktıkları izleri/bilgileri (cookies) üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder. 
AYSE RODOSLU www.ayserodoslu.com'daki dizgi ve sistem hatası kaynaklı fiyat ve içeriklerden sorumlu değildir ve bu hatalarla ilişkili siparişleri iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
AYSE RODOSLU www.ayserodoslu.com'da yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer tüm bilgiler) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 VAATLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar KDV Dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer tüm vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME TARİHİ: .../.../...

 TARAFLAR ARASINDAKİ YAZIŞMALARI İSPAT 

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda AYSE RODOSLU’ya ait defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen AYSE RODOSLU kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Tarafların ilişkilerinde karşılıklı rızaları ile yaptıkları iş bu sözleşme hükümleri, birinci derecede öncelikli olarak uygulanır. Sözleşmenin uygulanmasında, matlaplar madde metnine dahildir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ikinci sırada, mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. 

Anlaşmanın ekleri, fiyat listeleri, ileride yapılacak sipariş protokolleri bu anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. 

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda taraflar yapılmış sözleşme çerçevesinde müzakere yaparak maddeyi yenileyebilirler.

MÜCBİR SEBEPLER 
İlgili makamlardan alınacak belge ile tevsik edilmek kaydıyla fiili savaş, istila, isyan halleri, grevler, lokavtlar, yangın, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve sair mücbir sebeplerin varlığı veya bunlardan doğacak olan sonuçların işin icrasını engellemesi, menetmesi veya geciktirmesi halinde AYSE RODOSLU yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik veya hiç yerine getirememekten dolayı sorumlu değildir. Bu hallerde AYSE RODOSLU temerrüde düşmüş addedilemeyecek, herhangi bir isim altında AYSE RODOSLU’dan tazminat talep edilemeyecektir ve teslim süreleri bu mücbir sebeplerin varlığı ve etkisinin sürdüğü sürece cezasız uzatılacaktır. 

AYSE RODOSLU mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ, söz konusu siparişinin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir.

FESİH 
AYSE RODOSLU dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

YETKİLİ MAHKEME 
İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.İSTEK VE ŞİKAYETLER 

AYSE RODOSLU hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi Yakupbey Sokak Gulistan Apartmani 5/ C Etiler Istanbul adresindeki 0(532) 738 81 37 numaralı telefona bildirebilirsiniz.